Zásady zpracování osobních údajů

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů určených pro zákazníky O2 Family, které vydala společnost O2 Family, s.r.o. IČ 242 155 54, DIČ CZ24215554, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle („Zásady“ a „společnost O2 Family“), je informovat o tom, jaké osobní údaje společnost O2 Family jako správce zpracovává o zákaznících při poskytování služeb, o zájemcích o služby při kontaktech s nimi a o návštěvnících internetových stránek provozovaných O2 Family, k jakým účelům a jak dlouho společnost O2 Family tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat. Cílem těchto Zásad je rovněž informovat zákazníky o tom, jaká práva jim v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů zákazníků a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, uživatelů služeb, zájemců o služby a návštěvníků internetových stránek provozovaných společností O2 Family („zákazník“), a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči společnosti O2 Family.

Tyto Zásady jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti společnosti O2 Family jako správce dle čl. 13 GDPR.

A. Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je společnost O2 Family schopná identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb může ze strany společnosti O2 Family dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:

 • akademický titul
 • jméno a příjmení
 • název obchodní firmy
 • rodné číslo (v případě, že z jakýchkoli důvodů nebylo rodné číslo přiděleno, pak datum narození)
 • IČO, DIČ
 • adresa trvalého pobytu
 • adresa sídla nebo místa podnikání
 • fakturační adresa
 • čísla předložených identifikačních dokladů a jejich kopie (veškeré údaje, které nejsou potřebné pro poskytování služby, jsou na kopiích dokladů začerněny)
 • identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí
 • identifikační údaje plátce vyúčtování
 • bankovní spojení
 • smlouva a podpis

2. Kontaktní údaje

 • kontaktní telefonní číslo
 • kontaktní e-mail

3. Údaje o odebíraných službách, využívání služeb a platební morálce

 • druh a specifikace, případně tarif poskytované služby
 • objem poskytnutých služeb a jejich cena
 • faktury za služby a další účetní doklady
 • zákaznický segment
 • informace o platební morálce

4. Provozní údaje a lokalizační údaje

Jsou údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací, pro účtování za služby (o telefonických hovorech, datových přenosech, krátkých textových zprávách a dalších službách poskytnutých ze strany O2 Family), řešení případných sporů plynoucích z poskytování služby a plnění zákonných povinností společnosti O2 Family. Jedná se zejména o:

 • volající číslo
 • volané číslo
 • adresa datového spojení (např. IP adresa nebo URL adresa)
 • datum a čas uskutečnění spojení
 • IMEI koncového zařízení
 • počet poskytnutých jednotek
 • doba trvání spojení
 • číslo, název a umístění koncového bodu sítě
 • typ přístupu k internetu

5. Ostatní údaje generované v souvislosti s poskytováním služeb 

Tyto údaje vznikají při poskytování služeb, které nejsou službami elektronických komunikací, při využívání aplikací společnosti O2 Family nebo při poskytování služeb elektronických komunikací nad rámec údajů potřebných pro přenos zprávy. Údaje generované sítěmi při poskytování služeb elektronických komunikací nad rámec provozních a provozních lokalizačních údajů jsou nezbytné pro řešení sporů týkajících se kvality služby, vyhodnocování a zvyšování kvality sítí a služeb a údržbu sítí.

6. Údaje z komunikace mezi O2 Family a zákazníkem

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb mezi společností O2 Family a zákazníkem. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem O2 Family nebo jiného přímého kontaktu se zákazníkem, písemnou a elektronickou komunikací se zákazníkem a záznamy telefonických hovorů, chatové komunikace mezi zákazníkem a společností O2 Family.

7. Údaje zpracované pouze v případě Vašeho souhlasu

Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či k ochraně oprávněných zájmů společnosti O2 Family, ale jejich zpracování umožní společnosti O2 Family zlepšovat služby, zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá, a případně zákazníky informovat o nabídkách, které jsou zacílené speciálně pro ně. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Jedná se zejména o:

 • údaje získané marketingovými průzkumy
 • údaje o využívání služeb, produktů, výhod a bonusů a typovém chování při využívání služeb (jsou zpracovány u zákazníků služeb O2 Family na základě souhlasu se zpracováním provozních a lokalizačních údajů pro marketingové účely)
 • kontaktní údaje v případě, že se nejedná o zákazníka O2 Family
 • záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností O2 Family získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči (jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek provozovaných společností O2 Family, internetovou reklamu)

B. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu O2 Family nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů společnosti O2 Family

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností O2 Family a pro ochranu oprávněných zájmů O2 Family je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas, nicméně proti zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů společnosti O2 Family je možné podat námitku. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:

 • zajišťování provozu a ochrany sítí elektronických komunikací (plnění smlouvy)
 • poskytování služeb elektronických komunikací, platebních transakcí, poskytování dalších služeb (plnění smlouvy)
 • vyúčtování za služby (plnění smlouvy)
 • plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností)
 • účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností)
 • výměna údajů mezi provozovateli sítí a poskytovateli služeb elektronických komunikací pro zajištění propojení a přístupu k síti, ke vzájemnému vyúčtování (plnění smlouvy)
 • vyhodnocování platební morálky zákazníka pro účely prevence vzniku pohledávek, které může mít vliv na rozhodování společnosti O2 Family o podmínkách uzavírání dalších smluv se zákazníkem, přičemž rozhodování o uzavření či neuzavření další smlouvy neprobíhá automatizovaně (oprávněný zájem společnosti O2 Family)
 • vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem)
 • přímý marketing a obchodní sdělení (formou SMS, e-mailu, telesales a příloží k vyúčtování) s nabídkami služeb O2 Family a souvisejících služeb a produktů (oprávněný zájem)
 • nahrávání a monitorování hovorů se zákaznickou linkou (plnění smlouvy)
 • procesy spojené s identifikací zákazníka (plnění smlouvy)
 • zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv společnosti O2 Family, včetně obchodního monitoringu (oprávněný zájem společnosti O2 Family)
 • evidence dlužníků (oprávněný zájem společnosti O2 Family)
 • evidence zneužívání sítě a služeb elektronických komunikací (oprávněný zájem společnosti O2 Family)

Osobní údaje pro tyto dílčí účely jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže.

U zákazníků služeb je společnost O2 Family oprávněna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace se společností O2 Family po dobu 4 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společnosti O2 Family.

V případě jednání mezi společností O2 Family a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je společnost O2 Family oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od příslušného jednání.

Faktury vystavené společností O2 Family jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy.

Identifikační údaje nutné pro poskytování služby z průkazu totožnosti zákazníka jsou ze strany společnosti O2 Family zpracovávány v souladu s § 16 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu zpracovávány pod dobu 10 let ode dne ukončení vaší smlouvy se společností O2 Family. Pro naplnění této zákonné povinnosti si společnost O2 Family ponechává po dobu 10 let ode dne ukončení poslední služby zákazníka kopie občanských průkazů s údaji nutnými pro poskytování služby O2 Family, přičemž ostatní údaje, které nejsou nutné pro poskytování služby, jsou na kopii průkazu začerněny.

Osobní údaje nutné pro poskytnutí zvláštních slev ZTP nebo ZTP/P dle § 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích jsou zpracovávány pod dobu 5 let od poskytnutí příslušné slevy, případně do doby, kdy již není možné právně napadnout výši státního příspěvku na tyto slevy, pokud je tato doba delší.

U dlužníků si společnost O2 Family ponechává osobní údaje související s dluhem ještě po dobu 4 let poté, co je dlužník vymazán z Registru sdružení SOLUS, a to z důvodu oprávněného zájmu obhájit nároky související s předáním dlužníka do Registru sdružení SOLUS.

Dle § 90 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích je společnost O2 Family povinna uchovávat provozní údaje služby do konce doby, během níž může být vyúčtování ceny nebo poskytnutí služby elektronických komunikací právně napadeno reklamací. Pro tento účel společnost O2 Family zpracovává v souladu s § 64 odst. 8 až 10 a § 129 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích provozní údaje služby po dobu 3 až 6 měsíců od jejího poskytnutí, není-li třeba doba delší. Společnost O2 Family je dále oprávněna zpracovávat provozní údaje služby do doby rozhodnutí sporu o námitce proti vyřízení reklamace nebo do doby, po kterou může být pohledávka právně vymáhána.

Dle § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích je společnost O2 Family povinna uchovávat po dobu 6 měsíců provozní a lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo zpracovávány při zajišťování jejích veřejných komunikačních sítí a při poskytovávání jejích veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, a je na požádání povinna je bezodkladně poskytnout orgánům činným v trestním řízení, Policii České republiky pro účely zahájeného pátrání po konkrétní hledané nebo pohřešované osobě, zjištění totožnosti osoby neznámé totožnosti nebo totožnosti nalezené mrtvoly, předcházení nebo odhalování konkrétních hrozeb v oblasti terorismu nebo prověřování chráněné osoby, Bezpečnostní informační službě pro účely a při splnění podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, Vojenskému zpravodajství pro účely a při splnění podmínek stanovených zvláštním právním předpisem a České národní bance pro účely a při splnění podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.

2. Zpracovávání provozních a lokalizačních údajů zákazníků služeb O2 Family se souhlasem pro marketingové účely

U zákazníka služby zpracovává společnost O2 Family s jeho souhlasem provozní a lokalizační údaje pro marketingové účely, a to primárně k vytvoření vhodné nabídky služeb společnosti O2 Family nebo souvisejících služeb. Společnost O2 Family si též o zákaznících, kteří tento souhlas udělí, může vytvářet a uchovávat údaje o jejich typovém chování při využívání služeb společnosti O2 Family a vytvářet a uchovávat anonymizované analýzy chování. Veškeré tyto činnosti jsou nezbytně nutné pro zacílení marketingových nabídek.

Poskytnutí souhlasu se zpracováním provozních a lokalizačních údajů pro marketingové účely je dobrovolné a zákazník jej může kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb O2 Family a následujících 6 měsíců poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pokud zákazník svůj souhlas se zpracováním provozních a lokalizačních údajů pro marketingové účely odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho provozních a lokalizačních údajů ze strany společnosti O2 Family pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito Zásadami.

Zákazník služby v případě, že umožňuje využití této služby uživatelům odlišným od jeho osoby, potvrzuje v rámci udělení souhlasu se zpracováním provozních a lokalizačních údajů pro marketingové účely, že je oprávněn souhlas ohledně údajů vztahujících se k uživatelům služby udělit.

3. Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných společností O2 Family

V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností O2 Family, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek O2 Family a pro účely internetové reklamy společnosti O2 Family.

C. Předání osobních údajů jiným správcům

Společnost O2 Family je podle § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů prodávajících a spotřebitelů oprávněna bez souhlasu subjektu údajů předat identifikační údaje, údaje vypovídající o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti subjektu údajů do registrů, které slouží k vzájemnému informování prodávajících o schopnosti a ochotě spotřebitelů plnit své závazky. Toto předání se vztahuje i na vztahy vzniklé v rámci podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti subjektu údajů. Společnost O2 Family se účastní Registru fyzických osob a Registru podnikajících fyzických osob (IČ) sdružení SOLUS („Registry") a údaje o dlužnících do něj předává. Registry obsahují databázi subjektů údajů, které porušily smluvní závazek řádně platit za poskytnutou službu, a společnost O2 Family je oprávněna do nich za účelem ověření a hodnocení platební morálky subjektu údajů nahlížet i bez souhlasu subjektu údajů, a to jak při vzniku smluvního vztahu, tak v případě potřeby kdykoli v průběhu trvání smlouvy. Podrobnější informace jsou obsaženy v dokumentu „Poučení o Registrech SOLUS", který je dostupný na www.solus.cz.

Společnost O2 Family v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

D. Kategorie dalších příjemců osobních údajů

Společnost O2 Family při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti O2 Family, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti O2 Family a nesmí je využít jinak. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, činnost znalců, advokátů, auditorů, správu IT systémů, internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení. Společnost O2 Family každého dodavatele pečlivě vybírá a s každým uzavírá smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. Seznam zpracovatelů je dostupný zde.

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie, dochází vždy v souladu s platnou legislativou.

E. Způsob zpracování osobních údajů

Společnost O2 Family zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost O2 Family vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

F. Obchodní sdělení

Pro obchodní sdělení užívá společnost O2 Family zkratku OS nebo jiné vhodné označení, ze kterého je zřejmé, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů. Z obchodních sdělení zaslaných společností O2 Family je vždy zřejmé, že společnost O2 Family je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení zasílá společnost O2 Family na kontakty zákazníků na základě oprávněného zájmu společnosti O2 Family, a to jen do doby než zákazník vysloví námitku proti tomuto zpracování. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

Zákazník je v souvislosti s obchodními sděleními oprávněn umožnit využívání služeb O2 Family nebo kontaktů, které O2 Family poskytl, dítěti mladšímu 16 let, pouze v případě, že zákonný zástupce dítěte souhlasí s oslovením dítěte obchodními nabídkami prostřednictvím těchto služeb a kontaktů.

G. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů má v případě, že je pro O2 Family identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže O2 Family svoji totožnost, níže uvedená práva. Tato práva je nutné uplatnit způsobem, který je pro uplatnění konkrétního práva určen a nikoli na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů. Na žádosti uplatněné v rozporu s těmito Zásadami nebude brán zřetel. Uvedená práva je též možné realizovat pouze ve vztahu k osobním údajům, u nichž je nepochybné, že patří žadateli.

Formulář, prostřednictvím kterého je možné výkon vybraných práv uplatnit, je k dispozici zde.

1. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje následující práva:

 • získat potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
 • získat informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
 • získat kopii osobních údajů v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

V případě opakované žádosti bude společnost O2 Family oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

Zákazníci společnosti O2 Family mohou právo na přístup k osobním údajům uplatnit zasláním vyplněného formuláře s úředně ověřeným podpisem, nebo zasláním vyplněného formuláře s uvedením hesla pro komunikaci, poštou na adresu sídla společnosti O2 Family za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

V případě, že by výkonem práva na kopii osobních údajů mohlo ve vztahu k určitým kategoriím osobních údajů dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob (např. když není jasné, že provozní a lokalizační údajů patří žadateli o kopii, a to zejména u účastníků paušálních služeb s více mobilními čísly nebo u účastníků paušálních služeb, které mohou být čerpány různými uživateli, nebo když se nahrávka hovorů na zákaznickou linku týká i zaměstnance společnosti O2 Family), nelze žádosti v rozsahu těchto kategorií údajů v souladu se stanoviskem Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 6/2013 vyhovět. Společnost O2 Family rovněž v rámci žádostí o kopii údajů neposkytuje dokumenty jako např. smlouvy či faktury, které již zákazník od společnosti O2 Family prokazatelně obdržel.

2. Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude společnost O2 Family zpracovávat. Zákazník, má rovněž povinnost oznamovat společnosti O2 Family změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zákazník je zároveň povinen společnosti O2 Family poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm společnost O2 Family zpracovává, nejsou přesné. Společnost O2 Family provede opravu bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit na zákaznické lince společnosti O2 Family za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

3. Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost O2 Family neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Společnost O2 Family má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro který byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů přesto domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může uplatnit žádost o výmaz zasláním vyplněného formuláře s úředně ověřeným podpisem, nebo zasláním vyplněného formuláře s uvedením hesla pro komunikaci, poštou na adresu sídla společnosti O2 Family za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

4. Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to zasláním písemného požadavku s úředně ověřeným podpisem, nebo zasláním vyplněného formuláře s uvedením hesla pro komunikaci poštou na adresu sídla společnosti O2 Family.

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR má subjekt údajů právo na oznámení ze strany společnosti O2 Family v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, bude společnost O2 Family informovat jednotlivé příjemce s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjektu údajů může společnost O2 Family poskytnout informaci o těchto příjemcích.

6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo vyžádat si od společnosti O2 Family osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl společnosti O2 Family v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu a které se zpracovávají automatizovaně, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále právo žádat o předání těchto údajů jinému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti vyhovět. Žádost je možné uplatnit zasláním vyplněného formuláře s úředně ověřeným podpisem, nebo zasláním vyplněného formuláře s uvedením hesla pro komunikaci, poštou na adresu sídla společnosti O2 Family za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti O2 Family.

V případě, že společnost O2 Family neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost O2 Family zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné vznést zasláním písemného požadavku s úředně ověřeným podpisem, nebo s uvedením hesla pro komunikaci, poštou na adresu sídla společnosti O2 Family.

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním provozních a lokalizačních údajů pro marketingové účely

Souhlas se zpracováním provozních a lokalizačních údajů pro marketingové účely je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď telefonicky na zákaznické lince anebo zasláním vyplněného formuláře s úředně ověřeným podpisem, nebo zasláním vyplněného formuláře s uvedením hesla pro komunikaci, poštou na adresu sídla společnosti O2 Family.

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Společnost O2 Family uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

10. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

H. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

O2 Family s.r.o., pověřenec pro ochranu osobních údajů, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle

poverenec-o2family@o2.cz

U požadavků na uplatnění práv subjektů údajů dle čl. 15 až 22 GDPR v souvislosti se zpracováním osobních údajů dodržujte vždy způsob, který je uveden v těchto Zásadách u konkrétního práva pro jeho uplatnění, a nezasílejte tyto konkrétní požadavky na kontakty pověřence. Pověřenec není řešitelem žádostí o uplatnění práv subjektů údajů dle čl. 15 až 22 GDPR.